Odzyskaj VAT od niezapłaconych faktur!

Ulga za złe długi – inaczej mówiąc to możliwość odzyskania VAT odprowadzonego do Urzędu z faktur wystawionych na kontrahenta który nie uregulował należności.

 

W praktyce często zdarza się, że kontrahent nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Nie zwalnia to nas z zapłaty do urzędu należnego VAT. Co więcej, nabywca który nie uregulował należności ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tej faktury.

 

Polski ustawodawca zdecydował się na umożliwienie podatnikom odzyskania podatku należnego w przypadku nieuiszczenia zapłaty przez nabywcę. Zgodnie z przepisami art. 89a ust. 1 ustawy podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym od 1 grudnia 2008 r., podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściagalność została uprawdopodobniona. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.

 

Art. 89a ust. 1a w/w ustawy stanowi, iż nieściągalność wierzytelności uważa się za upradopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze nie później jednak niż 2 lata od daty wystwienia faktury.

 

Ulgę za złe długi stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 u.p.t.u., zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

2) wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,

3) wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1 u.p.t.u., są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

4) wierzytelności nie zostały zbyte,

5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,

6) wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 89a ust. 1 u.p.t.u., a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie.

 

Na podstawie art. 89a ust. 3 u.p.t.u. korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin 180 dni, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia.

 

Stosownie do przepisów podatnik obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podatku należnego zawiadomić o tej korekcie właściwy dla siebie urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego. Natomiast w ciągu 7 dni od dnia dokonania tej korekty podatnik obowiązany jest również zawiadomić dłużnika o tej czynności. Kopia zawiadomienia jest przesyłana do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

 

Zgodnie z przepisami ulgi na złe długi nie stosuje się, jeżeli pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym.

 

Jednocześnie, w przypadku otrzymania zawiadomienia i nieuregulowania w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, podatnik (dłużnik) jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres,w którym dokonał odliczenia. Natomiast w przypadku częściowego uregulowania należności przed upływem 28 dniowego terminu korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

 

Dz.U.2010.51.307: art. 23 ust. 1 pkt 20; art. 23 ust. 2

Dz.U.2004.54.535: art. 32 ust. 2; art. 32 ust. 3; art. 32 ust. 4; art. 89(a); art. 89(b)

 

Autor: Wellton Sp. z o.o.

  • mail: info@wellton.com.pl
  • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Likwidacja kwartalnych rozliczeń VAT od 2017 roku
17-10-2016 Od 1 stycznia 2017 r. podatku VAT nie będzie można rozliczyć kwartalnie (wyjątkiem są tzw. mali podatnicy). Możliwości...
Założyciele Wellton

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.