Opłaty za korzystanie ze środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Karta informacyjna  
    Opłaty za korzystanie ze środowiska   Kartę nadzoruje Departament Budżetu i Finansów 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Karta informacyjna

 
Opis sprawy/zadania

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat.

Opłaty wnosi się za:

 1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  §         procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu
 2. Pobór wód - z własnych ujęć
  §         wody podziemne, powierzchniowe
 3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  §         ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych
 4. Składowanie odpadów (obowiązki opłat i sprawozdań od 2002 przejmuje zarządzający składowiskiem).


Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym.

Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Kogo dotyczy

Podmiot korzystający ze środowiska:

 1. przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa...
 2. jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą
 3. osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.
(więcej)
 
Wymagane dokumenty

Stawki i wzory formularzy

Od 01.07.2005 rozliczamy się półrocznie.


Rok 2011


Stawki M. P. z 2010 r. Nr 74 poz. 945 -
stawki jednostkowe
 
Formularze Dz. U. z 2009 r. Nr 97 poz. 816
 
Współczynniki różnicujące
 
Dz. U. z 2008 r. Nr 196 poz. 1217
 
Kalkulator Kalkulator 2011.xls
 

Rok 2010


Stawki M.P. z 2009 r. Nr 57 poz. 780 -
stawki jednostkowe
 
Formularze Dz. U. z 2009 r. Nr 97 poz. 816
 
Współczynniki różnicujące
 
Dz. U. z 2008 r. Nr 196 poz. 1217
 
Kalkulator Kalkulator 2010.xls
 


Formularze i stawki – za wcześniejsze okresy

 

Załącznik nr 1 zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,

wypełnia się w przypadku przedkładania któregokolwiek z wykazów zawartych w załącznikach nr 2-5


Jak wypełniać formularze – Przykład wypełnionego formularza

 
Opłaty

Termin wnoszenia oraz nr rachunku opłat 

Nr konta opłat za korzystanie ze środowiska

Kredyt Bank S.A.
II Oddział Kraków
90 1500 1487 1214 8001 9686 0000
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Ul. Basztowa 22, 31 - 156 Kraków
 

 

W opisie przelewu należy podać: „Regon; wpłata za (podać okres – półrocze i rok); komponent jakiego opłata dotyczy (woda, ścieki, emisja, odpady)

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, jeżeli:

1.       korzystanie ze środowiska miało miejsce na terenie Województwa Małopolskiego

2.       lub podmiot korzystający ze środowiska poprzez wprowadzanie gazów i pyłów, wynikające z eksploatacji urządzenia (np. spalanie paliw w silnikach spalinowych – transport, maszyny robocze), jest zarejestrowany na terenie Województwa Małopolskiego.

Opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, należy wnieść do końca miesiąca po upływie każdego półrocza którego opłata dotyczy. Stawki opłat ulegają corocznej zmianie.

Wyjątek - podmioty ponoszące opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące
z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych – wnoszą opłatę w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca czerwca.

Opłaty podwyższone

Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia na pobór wód lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi podmiot ponosi dodatkowe opłaty podwyższone o:

 • w okresie od 12.01.2003 r. do 31.12.2006 r. - 100 %,
 • w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2008 r. - 200 %,
 • od 1.01.2009 r. - 500 %.

W przypadku opłat podwyższonych za składowanie odpadów:

Zgodnie z  art. 293. ustawy Prawo ochrony środowiska

1. Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, z zastrzeżeniem ust. 3-5, opłaty podwyższone w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
4. W przypadku pozbycia się odpadów:
  1)   nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych,
  2)   na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody,
  3)   na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 0,15 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.
5. Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.
6. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, jeżeli składowanie odpadów jest zabronione na podstawie ustawy o odpadach.
 

Zwolnienia z opłat

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:

 • półroczna wysokość nie przekracza 400 zł

Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.
 


Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

 

 
Jednostka/osoba odpowiedzialna

Departament Budżetu i Finansów
Wydział ds. Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22; 31 - 156 Kraków

 

Adres do korespondencji

Biuro

Ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków

fax. 12 63 03 311

www.malopolskie.pl/srodowisko


Zespół ds. Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Pokój 524

Jarosław Misiura

Tel. 012-63-03-163

Marcin Górnikowski

Tel. 012-63-03-162

Marcin Kłusek

Tel. 012-63-03-162

Justyna Kowacka

Tel. 012-63-03-163

Pokój 521

Lucyna Nowarska

Tel. 012-63-03-329

Maciej Sowa

Tel. 012-63-03-364

Pokój 523

Anna Borowska

Tel. 012-63-03-203

Monika Łapa

Tel. 012-63-03-164

Hubert Picheta

Tel. 012-63-03-164

Agnieszka Trawińska

Tel. 012-63-03-203


Kierownik Zespołu ds. Weryfikacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Pokój 522

Monika Wójcik

Tel. 012-63-03-458

 


Zespół ds. Księgowości i Windykacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska


 

Księgowość

Pokój 516

Małgorzata Jopek

Tel. 012-63-03-314

Lucyna Milewska

Tel. 012-63-03-315

Agnieszka Wadowska

Tel. 012-63-03-314

Pokój 517

Anastazja Klimas-Cora

Tel. 012-63-03-193

Monika Niedziela

Tel. 012-63-03-339


 

Windykacja

Pokój 520

Barbara Filo

Tel. 012-63-03-165

Aleksandra Gędłek

Tel. 012-63-03-275

Anna Golińska

Tel. 012-63-03-165

Anna Matoga

Tel. 012-63-03-275


Kierownik Zespołu ds. Księgowości i Windykacji Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Pokój 519

Grzegorz Nicia

Tel. 012-63-03-330

 


Stanowisko ds. Kontroli Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Pokój 518

Joanna Czerwień

Tel. 012-63-03-244

 


Naczelnik Wydziału ds. Opłat za Korzystanie ze Środowiska

Pokój 519

Tomasz Pietrusiak

Tel. 012-63-03-300

Tomasz.Pietrusiak@umwm.pl

 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek od 8 do 16

 
Miejsce składania dokumentów

Miejsce składania sprawozdań za korzystanie ze środowiska

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Budżetu i Finansów
Ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków

oraz

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie


miejsce składania dokumentów - BIP WIOŚ

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek prowadzić aktualizowaną co pół roku ewidencję danych zawierającą  informacje o korzystaniu ze środowiska.

 

W terminie miesiąca po upływie każdego półrocza podmiot zobowiązany jest do przedstawienia marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodnie z ustalonym wzorem , każdorazowo wypełniając Załącznik Nr 1.
Wyjątek - podmioty ponoszące opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych przekazują wykaz do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca maja.

 
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
 2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185,  poz. 1243 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie ministra środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1206)
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)

Stawki i wzory formularzy

 
Uwagi i dodatkowe informacje

Uwagi i dodatkowe informacje

 

W przypadku nieuiszczenia opłaty albo uiszczenia opłaty w wysokości nasuwającej zastrzeżenia Marszałek Województwa wymierza opłatę w drodze decyzji administracyjnej na podstawie własnych ustaleń lub kontroli i wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

Dodatkowe informacje:

 

o        Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska

o        Odroczenie terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska

o        Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska

o        Oświadczenie dla podmiotów niekorzystających ze środowiska

o        Opłata produktowa

o        Sprawy dotyczące środowiska

 

 

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie - opłaty za korzystanie ze środowiska

Pliki w formacie .pdf można odczytać w darmowym programie - Adobe Acrobat Reader (13 MB).
 

UWAGA
Pierwszy raport za rok 2010 do Krajowej bazy
do 28 lutego 2011 roku
.

 

Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja.

 

Więcej informacji, na stronie www.krajowabaza.kobize.pl

 

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa

 

Opracował: Jarosław Misiura
Opublikował: Tomasz Pietrusiak
Zatwierdził: Józef Andrzej Laskowski

 • mail: info@wellton.com.pl
 • telefon: 12 357 20 42
Lokalizacja
Aktualności
Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców z niskimi dochodami od 01-01-2019
2018-09-07   Z nowych regulacji skorzystają od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie...
Przez dwa miesiące fiskus wyrzucił z rejestru podatników VAT ponad 22,3 tys. podmiotów – wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Data: 06.03.2017. W lutym, w porównaniu ze styczniem, liczba wykreślonych wzrosła...
Założyciele Wellton
Małgorzata Mazur

Prezes spółki. Magister filologi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz absolwent Akademii Ekonomicznej w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów nr 27520/01. Przed założeniem własnej firmy przeszła przez wszystkie szczeble kariery w dużych firmach i koncernach. Działając kilka lat na rynku stworzyła ze wspólnikiem firmę, gdzie może realizować swoją pasję- stworzenie nowoczesnego, prężnego biura rachunkowego, gdzie panuje przyjacielska atmosfera, a każdy z pracowników, realizując własne ambicje, wspólnie buduje nową jakość. Jako była tancerka, chętnie ćwiczy. Jej ulubione zajęcia to body pump oraz cycling. Realizuje też swoje pasje tworzenia we własnym ogrodzie.

Grzegorz Pstuś

Współzałożyciel Welltona oraz jego siła napędowa. Doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dzieli się z Naszymi Klientami. Wspomaga ich w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących wyboru odpowiednich form opodatkowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Swoim entuzjazmem oraz nietuzinkowym podejściem zdobył zaufanie ogromnej ilości przedsiębiorców. Po pracy poświęca czas rodzinie. Aktywnie spędza czas wolny zarówno w lecie wędrując po górach, jak i zimą szusując na nartach.